Vrakat Projektplan

 

 

Ebbes badstrand

 

PROJEKTPLAN ”VRAKAT”

 

Bakgrund

Nedanstående utdrag är hämtat ifrån Miljödepartementets hemsida den 1 februari 2018.”Mycket av den plast som finns i haven spolas upp på våra stränder till följd av havsströmmar. I delar av Sverige är detta ett stort problem som drabbar exempelvis friluftsliv och turism. Regeringen har i dag beslutat om ett stöd för de kommuner som vill städa bort plastavfall från sina havsstränder. Satsningen annonserades i budgetpropositionen för 2018 och omfattar 17 miljoner kronor per år under perioden 2018-2020.”

Syfte

Inom ramen för ovanstående satsning vill jag bedriva ett pilotprojekt inom strandstädning. Pilotprojektet bygger på att uppsamling av plaster och andra miljöfarliga ämnen skall ske kontinuerligt på den del av kuststräckan som omfattas av Hållsundsuddes naturreservat samt delar av Sönnerbergens naturreservat som förvaltas av Västkuststiftelsen.

Målsättning

Målet är att pilotprojektet skall ge information och erfarenhet som kan ligga till grund för en metodik som kan införas på Kungsbacka kommuns hela kuststräcka. Ett arbetssätt som i nuläget är unikt och kan sätta kommunen på kartan inom denna del av miljöarbetet.

Projektbeskrivning

Projektet skall starta våren 2018 och omfatta Hållsundsudde´s naturreservat och delar av Sönnerbergens naturreservat till Mönster, med tillhörande öar Malö m.m. Inspektion och uppsamling av plaster och andra miljöfarliga ämnen skall ske tre gånger per år, vår, sommar och höst. Grundidén är  att den som bor i området skall utföra arbetet och därmed, så gott som dagligen, röra sig på kuststräckan och kunna samla upp oönskat  material när man ser det. För att uppnå minsta miljöpåverkan skall uppsamling och transport på havet ske med roddbåt. Uppsamlat material redovisas i olika kategorier och uppsamlad kvantitet och rapporteras på Vraka´s bloggsida och separat till uppdragsgivaren. Utvärdering av projektet sker under senare delen av hösten och ger underlag för förslag om fortsatt arbete med denna metodik för kommunens hela kustremsa. Uppsamling kommer att ske av:

Plaster

Andra miljöfarliga ämnen

Glas

Skrot

Tryckimpregnerat virke

Uppsamlat material förvaras på förhyrd plats och lämnas därefter till kommunens återvinningscentraler.

Övrig användbar vrakved tas hand för att återvinnas i någon form.

Uppsamling sker efter hand på kuststräckan och dokumenteras på projektets bloggsida

Projektet har två faser en Uppstartsfas och Genomförandefas

 

Uppstartsfas

Inköp och utrustning av roddbåt

Inköp av utrustning

-krattor

-plockverktyg

-handskar

-skyddskläder

-korgar

-ev plastsäckar men bör undvikas av miljöskäl

Hitta och hyra en båtplats

Hitta och hyra uppsamlingsplats för insamlat material.

Skapa it-strukturen för Bloggsidan ”Vraka”.

-Bloggen skall innehålla en rapporteringsdel med uppgifter om mängden och vilket material som uppsamlats vid varje ”vraktur”.         rapporten kompletteras med bilder.

– Ytterligare delar kommer bli bilder och information om kuststräckan. Detta kan vara naturbilder, djur- och fågelliv, historik och andra intressanta iaktagelser.

 

Genomförandefas

Uppsamling av material kommer att ske vår, sommar och höst på den kuststräcka som är rödmarkerad på nedanstående karta.

Kuststräckan

Finansiering

Om kommunen ansöker om stöd som kan uppgå till 90% av kostnaden blir det en mycket liten kostnad för kommunen att skaffa sig kunskap och erfarenhet av strandstädning som skulle kunna bli en metodik för hela kommunen.

 

Utvärdering

Efter höstens sista ”vraktur” sker en utvärdering av projektet avseende alla ingående parametrar dvs mängder och fördelning av material och fördelning mellan säsonger. Utifrån detta kan man dra slutsatser hur frekvensen av uppsamling skall vara och vilka platser som är mest utsatta för indrivna miljöfarliga material.

 

Projektform

Projektet kan bedrivas genom ett företag eller som projektanställd av kommunen eller annan organisation